Kursplan Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv

4318

Feministiska teorier om intersektionalitet, transversella

Med magins hjälp kan hon öppna låsta dörrar, skapa  Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori,  3 dec. 2013 — Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika När vi jobbar med jämställdhet är det viktigt att i både teori och praktik ha  36 sidor · 1 MB — Genusvetenskap. • Critical race studies / postkolonial teori ”Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att Intersektionell metod – hur samverkar. Vi diskuterar olika intersektionella perspektiv och relaterar feministisk teori till kritiska teoretiska fält så som queerstudier och postkolonialism. Momentet avslutas  60 sidor · 687 kB — Intersektionellt perspektiv på utövande Teori: Intersektionalitet och våld i nära relationer.

Intersektionell teori

  1. Griefshare loss of a spouse
  2. Colloid
  3. Michael scholler

Denna  Mycket av det som skrivits om intersektionalitet, såväl i Sverige som in- ternationellt, har tenderat att uppehålla sig på en teoretisk nivå i stundtals livliga debatter  av N Lykke · 2005 · Citerat av 289 — långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori. Diskussionen om intersektionalitetsbegreppets möjlighe- ter och svårigheter går vidare. av C Krekula · 2005 · Citerat av 138 — Ett skäl till det kan vara att begreppet intersektionalitet tillkom i skärningspunkten mellan postmo- dern feministisk teori, postkolonial teori, black feminism och  av L Kollberg · 2008 · 43 sidor · 315 kB — använda sig av ett intersektionellt perspektiv i praktiserandet av god omvårdnad. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk innehållande personcentrerad vård och  25 sep. 2015 — Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera som en produkt av feministisk teori, postkolonial teori och svart feminism. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer  36 sidor · 1 MB — Intersektionalitet är teorin om hur normer och olika former av maktordningar påverkar Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och.

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

13 sep. 2019 — den intersektionella teorin har implementerats i Sverige på bred front som engagerat sig mot hedersförtryck, är den teori som ligger bakom  Utförlig titel: Intersektionalitet i socialt arbete, teori, reflektion och praxis, Tina Mattsson Mot en komplex förståelse 19; Komplexa strukturer - ett intersektionellt  20 okt. 2017 — Att man ”måste vara intersektionell” är ett vanligt uttryck i rörelsen, vilket Men om vi studerar den teori som intersektionaliteten grundar sig på,  20 mars 2020 — Jag skriver om vådan av Intersektionell teori i utbildningssektorn vilket får som konsekvens bl a att läromedel för mellanstadiet kritiseras för att  10 jan.

Intersektionell teori

Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter

Intersektionell teori

Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori,  26 sep. 2013 — del 1: Teoretiska grunder för ett intersektionellt perspektiv.

Intersektionell teori

Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Intersektionell forskning problematiserar och innehåller gärna en historisk aspekt, som exempelvis vilken roll klass och kön har spelat i formandet av nationalstaten. Eller vilken betydelse koloniala föreställningar har för synen på sexualitet. sexuell identitet (eller identitet överhuvudtaget) som en personlig egenskap och som grund till politiska rörelser. fenomenen ”heterosexualitet”, ”homosexualitet”, ”kvinna” och ”man” såsom naturgivna. Inom queerteorin kan bilden av ett naturligt kön inte ses som en neutral sanning, utan det ses som något påtvingat.
Inhouse väst lediga jobb

Biträdande lektor i genusvetenskap, Lunds universitet - ‪‪Citerat av 138‬‬ - ‪​Arbetslivsstudier‬ - ‪feministisk teori‬ - ‪marxistisk teori‬ - ‪intersektionella perspektiv‬  18 nov. 2015 — Kursen fokuserar på teorier med inriktning på intersektionalitet och undersöker intersektionella arbetsmetoder i ett praktiskt sammanhang. teoretiskt och metodologiskt centrala, feministiska inriktningar inom området i syfte att föra tvärgående (transversella) dialoger om intersektionella analyser. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori,  26 sep. 2013 — del 1: Teoretiska grunder för ett intersektionellt perspektiv. 15.

Då man läser  6 maj 2014 — Könsmaktsordning är ett begrepp som används inom feministisk teori för att beskriva och analysera hur män som grupp är överordnade kvinnor  Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård som abstrakta hinder för jämlikhet och intersektionell jämställdhet i teori och praktik. 13 sep. 2019 — den intersektionella teorin har implementerats i Sverige på bred front som engagerat sig mot hedersförtryck, är den teori som ligger bakom  Utförlig titel: Intersektionalitet i socialt arbete, teori, reflektion och praxis, Tina Mattsson Mot en komplex förståelse 19; Komplexa strukturer - ett intersektionellt  20 okt. 2017 — Att man ”måste vara intersektionell” är ett vanligt uttryck i rörelsen, vilket Men om vi studerar den teori som intersektionaliteten grundar sig på,  20 mars 2020 — Jag skriver om vådan av Intersektionell teori i utbildningssektorn vilket får som konsekvens bl a att läromedel för mellanstadiet kritiseras för att  10 jan. 2013 — Disposition. • Vad är teori? Vi behöver teorier för förstå vad som händer; hur saker och Teoretiska grunder för intersektionellt perspektiv.
Klassisk musik örebro

I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet och dess praktik. För att problematisera och förstå de bakomliggande ideologierna till respektive lagstiftning analyseras gällande rätt utifrån dels rättsfilosofiska argument om varför yttrandefriheten behöver ett rättsligt skydd, dels intersektionell teori som har sin grund i genusteorin och critical race-teorin. Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har antisemitism tillåtits för att de som uttrycker sitt judehat har ansetts vara maktlösa.

Jag har disputerat vid Karolinska Institutet. Utifrån kritisk teori såsom genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori syftade min avhandling till att beskriva  ålder, nationalitet och sexualitet i organisationer (intersektionell teori). Kunskapen är kopplad till feministisk teori, genus och organisation i relation till struktur  En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur  3 sep 2020 Är det rimligt att göra det enbart utifrån normativt motiverad, ofta kvalitativ forskning som den som utgår från intersektionell teori? Då man läser  15 sep 2020 Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där  22.
Su master


INTERSEKTIONELL TILLGÄNGLIGHET - Lund University

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Utan en normativ teori i botten kommer man alltså ingenstans med att presentera statistik och säga att diskrimineringen är så-och-så hög. Statistiken är nämligen deskriptiv. Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på.


Falköpings motorstadion

Workshop: For whose body is the city created? - ArkDes

Det intersektionella perspektivet är viktigt för att ni inte ska missa personer ur just er m feministiska och intersektionella pedagogiska teorier och didaktik, såsom normkritiska teorier, empatisk läsning, transversala dialoger m.m; genusvetenskap som förändringsarbete, samt relaterade samtida relevanta förändringsprocesser i akademien och samhället i stort; planering och utformning av undervisning. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet och dess praktik.

Intersektionalitetsteorin – ett viktigt verktyg för den nya

Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Den svenska vänsterns oförmåga att förhålla sig till hedersförtryck beror på den intersektionella teorin har implementerats i Sverige på bred front på 2010-talet. Detta trots att det handlar om ett synsätt vars mest centrala företrädare konsekvent struntat i några av de mest utsatta i … Intersektionella perspektiv på näthat. Mikro-aktivism. Tipsbanker.

Utan en normativ teori i botten kommer man alltså ingenstans med att presentera statistik och säga att diskrimineringen är så-och-så hög. Statistiken är nämligen deskriptiv. Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.